Leishmania major Promastigote Stage

From Knoesis wiki
Jump to: navigation, search

Promastigote stage in the lifecycle of Leishmania major.